Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb společností DEFENDER TECHNOLOGIES CZ s.r.o.

I. Základní ustanovení

Společnost DEFENDER TECHNOLOGIES CZ s.r.o., IČ: 41188187, DIČ: CZ41188187, se sídlem Vladislavova 201/3, 397 01 Písek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.zn. C 11281 (dále jen „DT“), je vysoce odbornou a kvalifikovanou společností působící v oblasti produkce a dodávek technologických zařízení zaměřených na zabezpečovací a dohledové technologie, a dále je poskytovatelem dohledových a monitorovacích služeb, ať už prostřednictvím připojení na Pult centrální ochrany DT či formou jiné bezpečnostní ochrany dle portfolia nabízených služeb.

DT provozuje elektronický obchod na webové adrese www.iqalarm.cz, a dále provozuje internetové stránky www.deftech.cz, obsahující portfolio služeb poskytovaných společností DT a další informace o společnosti DT.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti DT (dále jen „VOP“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), jež upravují vztahy:

 • mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost DT jako prodávající, a na straně druhé je kupující, ať už fyzická či právnická osoba (dále jen „Kupující“; DT a Kupující společně také jen jako „strany“);
 • mezi smluvními stranami jiné smlouvy, která bude uzavřena mezi DT a zájemcem o vstup do smluvního vztahu (dále jen „Objednatel“; DT a Objednatel společně také jen jako „strany“), na základě které bude ze strany DT poskytováno plnění spočívající v poskytování služeb z portfolia DT.

Smluvní vztahy popsané výše jsou vždy uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který je podnikatelem. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany stanoví, že vztah a řešení případných sporů z tohoto vztahu vzniklých se vždy řídí českým právem.

Tyto VOP jsou zveřejněny na obou výše uvedených internetových stránkách a návštěvníci stránek mají možnost se s nimi s předstihem před vstupem do jakéhokoliv smluvního vztahu se společností DT seznámit. Bezvýhradní souhlas s VOP ze strany Kupujícího/Objednatele je nezbytnou podmínkou vzniku jakéhokoliv smluvního vztahu se společností DT. Kupující/Objednatel uděluje výslovně s těmito VOP svůj souhlas podpisem smlouvy či udělením souhlasu v rámci tvorby objednávky.

Pro účely těchto VOP je za zboží coby předmět koupě považováno také poskytnutí licence či digitálního obsahu.

Kupující/Objednatel jako spotřebitel či podnikatel

Je-li Kupujícím či Objednatelem spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Je-li Kupujícím či Objednatelem podnikatel, řídí se vztahy neupravené VOP Občanským zákoníkem. Na vztah mezi DT a Kupujícím či Objednatelem v případě, že tato osoba je podnikatelem, nebudou aplikována ustanovení těchto VOP, u nichž je uvedeno nebo je z kontextu zřejmé, že jsou určena pouze vztahům se spotřebiteli (zejména článek II. bod g. těchto VOP).

Kupujícím či Objednatelem jako spotřebitelem je každá osoba, která uzavírá smlouvu s podnikatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Společnost DT si vyhrazuje právo posoudit, zda se v daném případě jedná o spotřebitele, dle faktického stavu a všech souvisejících okolností, a nikoliv pouze na základě tvrzení Kupujícího/Objednatele. Uvede-li Kupující či Objednatel v objednávce nebo ve smlouvě své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj vždy platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Za Kupujícího či Objednatele - podnikatele se považuje každá osoba, jež vstupuje do smluvního vztahu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V případě pochybností platí, že Kupující či Objednatel je podnikatelem.

Ochrana osobních údajů

Informace o Kupujících/Objednatelích jsou uchovávány zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Kupující/Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujících/Objednatelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Jednotlivé uzavřené smlouvy jsou společností DT archivovány, a to ve formě elektronické a v případě písemného uzavření smlouvy i ve formě fyzické, a jsou přístupné pouze společnosti DT.

II. Koupě zboží prostřednictvím e-shopu www.iqalarm.cz

Registrace v e-shopu

Na základě registrace Kupujícího je Kupujícímu zřízen uživatelský účet na webových stránkách www.iqalarm.cz, z něhož může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

K objednání zboží nemusí být kupující registrován/přihlášen.

Při registraci a zřízení uživatelského účtu a obecně při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou společností DT považovány za správné a jejich nesprávnost či neaktuálnost jde výlučně k tíži Kupujícího.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti a případné zneužití uživatelského účtu z tohoto důvodu třetí osobou odpovídá výlučně Kupující.

Kupující není oprávněn převést svůj uživatelský účet na třetí osobu.

Kupující může svůj uživatelský účet kdykoliv zrušit. Tím není dotčena závaznost již učiněných objednávek a uzavřených smluv.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies v jeho počítači či jiném místě, z něhož na stránky přistupuje. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webové stránce internetového obchodu je informativního charakteru a DT není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně uváděného zboží či služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

Nabídkou k uzavření smlouvy je objednávka Kupujícího. Kupní smlouva mezi společností DT a Kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je ze strany společnosti DT zasláno Kupujícímu elektronickou poštou na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce, nebo v případě zvláštní dohody stran uzavřením smlouvy v písemné formě.  

Pro objednání zboží musí kupující provést výběr zboží a provést jeho „vložení“ do „košíku“. Kupující je povinen vyplnit správně a pravdivě veškeré údaje, požadované v objednávkovém formuláři. Objednávku odešle Kupující společnosti DT kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. V objednávce musí být zejména uvedeno objednávané zboží, identifikační údaje kupujícího (jméno či obchodní firma, IČ, sídlo či bydliště, zápis v rejstřících, telefon, e-mailová adresa, atd.), způsob úhrady kupní ceny zboží a údaj o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.

Objednávku je možno učinit také e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu obchod@iqalarm.cz, pokud bude objednávka obsahovat veškeré informace, nezbytné k jejímu zpracování a vyřízení. Společnost DT si vyhrazuje právo požadovat další informace tak, aby mohla být objednávka vyřízena. Objednávku je možno učinit také osobně v sídle společnosti DT či provozovně společnosti DT na adrese Olšanská 2643/1a, 130 00, Praha 3 – Žižkov (od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00) či prostřednictvím telefonu uvedeného na internetových stránkách DT (od 09:00 do 20:00, 7 dní v týdnu).

Před podáním objednávky je v souladu s ustanovením § 1826 Občanského zákoníku Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Společnost DT není ve vztahu ke Kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Společnost DT si v konkrétních případech vyhrazuje právo provést telefonické ověření platnosti objednávky, a to tak, že Kupující bude telefonicky kontaktován společností DT na telefonické číslo uvedené v objednávce a bude požádán, aby objednávku potvrdil. Takový hovor může být z důvodu zaznamenání vůle Kupujícího monitorován a také nahráván, s čímž Kupující výslovně souhlasí. Společnost DT si dále s ohledem na nutnost přesné specifikace a zvolení správného technického řešení dle potřeb Kupujícího vyhrazuje právo kontaktovat Kupujícího a projednat specifikaci a podmínky učiněné objednávky.

Společnost DT je oprávněna objednávku odmítnout (neakceptovat). Odmítnutí objednávky Kupujícího nemusí společnost DT odůvodňovat. O odmítnutí objednávky bude Kupující informován telefonicky a/nebo elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v příslušné objednávce. Společnost DT si zejména vyhrazuje právo zrušit či odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo předmětné zboží již dodavatel nedodává nebo se výrazným způsobem zvýšila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Před vlastním uskutečněním objednávky je Kupující dostatečným způsobem upozorněn na tyto VOP a má možnost se s nimi v potřebné míře seznámit. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Kupující odesláním objednávky souhlasí s tím, že promlčecí lhůta pro uplatnění práv společnosti DT ze smlouvy se v souladu s ustanovením § 630 Občanského zákoníku prodlužuje na deset (10) let ode dne, kdy bude možné toto právo uplatnit poprvé.

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že adekvátnost a správnost zvoleného řešení závisí na správnosti a přesnosti informací a specifikací, sdělených Kupujícím společnosti DT. Kupující zejména bere na vědomí, že je v rámci objednávky nezbytně nutné správně definovat požadavky na parametry ústředny a k ní zvažovaného příslušenství, a to mj. i s ohledem na možné budoucí rozšíření celého řešení. Kupující je oprávněn a společnost DT důrazně doporučuje technická řešení konzultovat s odborníky a techniky ze strany společnosti DT tak, aby byla vyhotovena objednávka odpovídající potřebám a konkrétním okolnostem na straně Kupujícího.

Cena zboží, způsob její úhrady, náklady spojené s dodáním zboží

Ceny zboží a případných souvisejících služeb jsou uváděny vždy bez i včetně daní (např. DPH). V ceně nejsou započteny náklady na zabalení a doručení zboží. Kupující zároveň bere na vědomí, že konečné ceny zboží jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu veškerého kupovaného zboží dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlení na celé koruny.

Cenu zboží a případně náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je Kupující oprávněn uhradit společnosti DT níže uvedenými způsoby:

 • v hotovosti či kartou při osobním nákupu,
 • předem bankovním převodem,
 • přes internetové rozhraní banky,
 • kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu,
 • prostřednictvím dárkové poukázky vydané DT,
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá přepravce – Kupující hradí navíc dobírečné (cena za převzetí hotovosti od Kupujícího),
 • platba na fakturu se splatností (pouze pro podnikatele při splnění požadovaných podmínek, které na vyžádání společnost DT sdělí),
 • na splátky (pouze v případě, že Kupující splní podmínky úvěrující společnosti),
 • na leasing (platí pouze pro podnikatele, podmínkou je jednorázový nákup v hodnotě minimálně 40.000,- Kč bez DPH a splnění podmínek leasingové společnosti).

Možnost provedení platby dle bodů 7. – 9. závisí na uvážení společnosti DT a nemusí být v konkrétním případě umožněna.

Kupující je povinen uhradit společnosti DT společně s cenou za zboží rovněž náklady spojené se zabalením a dodáním zboží.

Společnost DT je oprávněna požadovat po Kupujícím zaplacení zálohy či zaplacení celé kupní ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

Závazek Kupujícího uhradit cenu za zboží je splněn okamžikem připsání částky odpovídající ceně za zboží na účet společnosti DT. Při platbě v hotovosti nebo platbě na dobírku je splatnost ceny zboží při předání/převzetí zboží.

Do úplného zaplacení ceny zboží je zboží výlučným vlastnictvím společnosti DT.

Případné slevy z ceny za zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud se společnosti DT s Kupujícím nedohodne jinak. Na slevu nevzniká Kupujícímu přímý nárok. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Společnost vystaví po uhrazení kupní ceny Kupujícím daňový doklad, který předá, popř. zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího, a to s hledem na způsob dodání zboží.

Pokud se Kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny, je společnost DT oprávněna účtovat úroky z prodlení ve výši 0,1 % z kupní ceny nebo její neuhrazené části za každý den prodlení. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části se úroky z prodlení na konci každého kalendářního čtvrtletí kapitalizují, přirůstají k jistině a společnost DT je oprávněna z nich požadovat úroky z prodlení.

Změna, zrušení smlouvy

Řádně a v souladu s těmito VOP platně vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Dodání zboží

Společnost DT se zavazuje, že při uzavření kupní smlouvy Kupujícímu odevzdá předmět koupě a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo/licenci, a Kupující se zavazuje, že plnění převezme a zaplatí společnosti DT kupní cenu.

Možnosti dodání zboží jsou v souladu s kupní smlouvou následující:

 • převzetí v sídle či v provozovně společnosti DT,
 • zaslání zboží společností DT prostřednictvím smluveného dopravce dle volby společnosti DT,
 • doručení zboží přímo společností DT, pokud ho v konkrétním případě společnost DT nabídne,
 • v případě poskytnutí digitálního obsahu či licence poskytnutím informací umožňujících přístup k digitálnímu obsahu či licencovaným produktům.

V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku Kupujícího, Kupující nese riziko spojené s volbou způsobu dopravy a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě volby přepravy prostřednictvím smluveného dopravce je povinnost společnosti DT dodat zboží splněna okamžikem předání zboží dopravy k přepravě Kupujícímu.

Je-li společnost DT povinna dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutné opakované doručení, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním.

Kupující je při dodání povinen se dostatečně identifikovat platným dokladem totožnosti. V případě, že Kupujícím je právnická osoba, je povinen se takto identifikovat zástupce této právnické osoby a je povinen prokázat zmocnění zastupovat v předmětné věci právnickou osobu. V případě, že nebude totožnost prokázána, není společnost DT povinna zboží dodat a jedná se o porušení povinností na straně Kupujícího.

Lhůtu k dodání zboží je možné za strany společnosti DT jednostranně prodloužit v případě prodlení dodavatelů s dodávkou objednaného zboží. O prodloužení bude Kupující vždy s dostatečným předstihem informován.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Veškeré nesrovnalosti je třeba společnosti DT nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo Kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vzniklou situaci nahlásit na e-mail reklamace@iqalarm.cz. Pokud porušení obalu svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, Kupující není povinen zásilku od přepravce převzít.

Objednávka montáže či jiných souvisejících služeb, poskytnutí licence

Kupující je oprávněn poptat a objednat spolu s koupí zboží také jeho montáž či jiné související služby dle nabídky společnosti DT.

Cena za montáž či související služby bude sjednána individuálně, na základě nabídky, připravené společností DT v návaznosti na poptávku Kupujícího. Poptávku instalace zboží či jiných služeb lze vznést prostřednictvím objednávkového formuláře v e-shopu, e-mailem či telefonicky. Poptávku lze coby součást koupě zboží vznést nejpozději do okamžiku předání zboží Kupujícímu dle uzavřené kupní smlouvy či do okamžiku předání zboží dopravci. Později je možné poptávku učinit pouze samostatně a cena služeb bude následně samostatně účtována.

Na základě poptávky poskytnutí služeb připraví společnost DT nabídku, dle svého uvážení ji předloží kupujícímu e-mailem, v písemné podobě na objednávkovém formuláři či návrhem písemné smlouvy, nebo vznese k poptávce doplňující dotazy a zahájí jednání o přesné specifikaci objednávky. V případě akceptace nabídky ze strany kupujícího projevené způsobem odpovídajícím předložení nabídky, resp. po dosažení dohody na podmínkách objednávky, vznikne závazná objednávka, která se stane součástí kupní smlouvy.

Pokud Kupující učiní samostatnou poptávku na poskytnutí doplňkových služeb k již dříve zakoupenému zboží či poptávku rozšíření/upgrade již zakoupeného zboží o další prvky, považuje se taková objednávka za samostatný smluvní vztah.

 V konkrétním případě, pokud tomu bude odpovídat povaha poptaných služeb, si společnost DT vyhrazuje právo požadovat uzavření smlouvy dle části III. těchto VOP.

Cena za související služby bude vždy sjednána jako pevná a bude Kupujícímu vyúčtována spolu s cenou zakoupeného zboží.

V případě vadného plnění náleží Kupujícímu práva z vadného plnění odpovídající právům ze smlouvy o dílo dle Občanského zákoníku.

Společnost DT s dostatečným předstihem sdělí Kupujícímu případné specifické podmínky pro realizaci montáže.

Kupující se zavazuje připravit podmínky v místě montáže tak, aby bylo možno montáž realizovat. Kupující se zejména zavazuje vyklidit a zajistit úklid míst, v nichž bude montáž realizována, a to mj. i vzhledem ke skutečnosti, že se jedná primárně o citlivou elektroniku. Kupující se zavazuje zajistit i další potřebné či jakkoliv vhodné podmínky pro bezproblémový průběh instalace. V opačném případě bude Kupující povinen nahradit společnosti DT vícenáklady a případnou škodu porušením povinnosti vzniklou (včetně případných nákladů na marný výjezd technika určeného k realizaci montáže, pokud montáž nebude v důsledku porušení povinnosti Kupujícího možno realizovat). Společnost DT je zároveň v případě nesplnění uvedených povinností oprávněna montáž nerealizovat. V takovém případě bude Kupujícímu navržen náhradní termín montáže a sděleny podmínky, při jejichž splnění bude možno montáž v náhradním termínu provést.

Společnost DT provede montáž výhradně v rozsahu Kupujícím objednaného řešení. Kupující bere na vědomí, že v případě změny požadavku v průběhu montáže nemusí být montáž realizována a Kupující může být vyzván ke změně stávající objednávky nebo zadání nové objednávky.

V případě licenčních smluv je cena licence sjednána za dobu jejího poskytování ze strany DT, tedy za dobu trvání smluvního licenčního vztahu mezi společnosti DT a Kupujícím, není-li uvedeno jinak. V případě poskytnutí licence, nebude-li písemně sjednáno jinak, platí, že (i) je licence poskytována v rozsahu dle těchto VOP, jinak v obvyklém rozsahu vzhledem k účelu, (ii) jako nevýhradní, a že (iii) ji Kupující není oprávněn postoupit na třetí osobu či poskytnout podlicenci bez předchozího písemného souhlasu společnosti DT.

Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (SW, digitální obsah/data), zakoupeného nebo získaného s dodávkou od společnosti DT, dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP, právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu (např. EULA). Pokud Kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.

Kupující je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupený nebo obdržený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu, není-li zvláštním ujednáním sjednáno jinak.

Toto ustanovení VOP se užije taktéž na elektronický nebo tištěný obsah, který společnost DT poskytla Kupujícímu jako dar (například manuály pro provoz nebo instalaci jeho produktů nebo produktů jeho dodavatelů, a další).

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, další práva spotřebitele

V případě, že je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující, který je spotřebitelem, v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dní od převzetí zboží či jeho poslední dílčí dodávky, v případě pravidelného opakovaného dodávání pak ode dne převzetí první dodávky. Odstoupení od kupní smlouvy musí být společnosti DT odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Společnost DT umožňuje spotřebiteli odstoupit na základě vyplnění formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení na adrese www.iqalarm.cz/ke-stazeni, kde jsou rovněž uvedeny instrukce pro odstoupení.

Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy zejména:

 • v případě, že bylo sjednáno také poskytování služeb, jestliže byly služby splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost DT před uzavřením smlouvy sdělila spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • při dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti DT a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • při dodávce zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • při dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • při opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • při dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal,
 • při dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • při dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá společnosti DT bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel. Pokud je vrácené zboží poškozeno, může společnost DT uplatnit vůči spotřebiteli právo na náhradu škody a jednostranně započíst svůj nárok na náhradu škody proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Společnost DT je v takovém případě povinna Kupujícímu vzniklou škodu prokázat. Společnost DT v takovém případě vrací kupujícímu jen cenu sníženou dle tohoto odstavce.

Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží společnosti DT, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě, že Kupující – spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu společnost DT bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala.

Společnost DT není povinna vrátit Kupujícímu peněžní prostředky dříve, než od Kupujícího obdrží vrácené zboží, od jehož koupě bylo odstoupeno.

V případě, že součástí koupě byla také montáž zboží či jiné související služby, zaplacená cena za již poskytnuté služby se nevrací. V případě, že cena za již poskytnuté služby nebyla do okamžiku odstoupení Kupujícím zaplacena, odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit cenu za již poskytnuté služby.

V případě, že má spotřebitel stížnost, může tuto zaslat společnosti DT na e-mail: reklamace@iqalarm.cz nebo písemně na adresu sídla DT, případně se obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Práva z vadného plnění, záruční a reklamační řád, placené opravy

Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku.

Společnost DT je povinna dodat zboží kupujícímu bez vad. Pokud je plněno vadně, kupující má práva z vadného plnění.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou společnost DT způsobila porušením své povinnosti.

Kupující oznámí společnosti DT zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání věci. Kupující sdělí společnosti DT, jaké právo z vady si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy. Provedenou volbu pak nemůže Kupující bez souhlasu společnosti DT změnit. To neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Společnost DT neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Společnost DT odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména společnost DT odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost DT nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití společnost DT uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od kupní smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost DT nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že společnost DT nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Uplatnil-li Kupující právo z vadného plnění (reklamace), potvrdí mu společnost DT v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Uplatnění práv z vadného plnění vyžaduje vrácení (zaslání) reklamovaného zboží (včetně kompletního příslušenství) na adresu sídla společnosti DT.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců (24) od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení Kupujícího od smlouvy bude Kupujícímu vrácena kupní cena ponížená o cenu nevráceného příslušenství.

Společnost DT nenese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízeních, předaných Kupujícím do reklamace. Zboží nebude přijato do reklamace v případě jeho nadměrného znečištění či znepřístupnění (např. prostřednictvím hesla či fyzického zabezpečení) zboží způsobem znemožňujícím či nepřiměřeně ztěžujícím prověření uplatněných vad.

Vyřizování reklamací spotřebitelů zajišťuje společnost DT prostřednictvím elektronické adresy reklamace@iqalarm.cz. Informaci o vyřízení reklamace Kupujícího zašle společnost DT na elektronickou adresu Kupujícího. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že společnost DT neobdržela veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Společnost DT je povinna si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím. Společnost DT je oprávněna jednostranně započíst nárok na náhradu škody vzniklé na zboží oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Společnost DT negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, společností DT, výrobcem či dodavatelem neschválenými, součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li společností DT u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní pouze s uvedeným seznamem.

Obdobně platí kompatibilita i pro software a jeho jednotlivé verze. Dále platí, že pokud byla kompatibilita určitých verzí softwaru deklarována, neplatí totéž automaticky pro jejich následující a stejně tak pro předcházející verze softwaru.

Výše popsaná nekompatibilita není vadou a nezakládá práva z vadného plnění.

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla, nebo jiného poškození zboží, se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém užívání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo Kupujícího zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
Dále se odpovědnost za vady nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 • mechanickým poškozením zboží,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,
 • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 • poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • při chybném upgrade firmware,
 • poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
 • použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,
 • použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a společností DT výslovně dohodnuty, vymíněny nebo společností DT deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Záruka za jakost bude poskytnuta Kupujícímu pouze v případě, že tak bude písemně ujednáno.

Kupující tímto bere na vědomí, že společnost DT neprovádí placené opravy, pouze je zprostředkovává u autorizovaných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod., o čemž je Kupující předem informován a poučen. Společnost DT s ohledem na pouhé zprostředkování placených oprav nenese za kvalitu a výsledek provedení opravy odpovědnost.
Před provedením placené opravy bude Kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu, době nutné k jejímu provedení a ostatních souvisejících podmínkách. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

Jedná-li se o Kupujícího podnikatele a bude-li reklamace zamítnuta, bere Kupující na vědomí, že je společnost DT oprávněna nárokovat na Kupujícím náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.

III. Smlouva o monitoringu či jiných poskytovaných službách

Uzavření a plnění smlouvy

Smlouva o monitoringu může být mezi Kupujícím a Objednatelem uzavřena pouze v písemné formě. Smlouvu o monitoringu nelze uzavřít prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Poptávku na uzavření smlouvy je možné vznést osobně či písemně na adrese sídla či provozovny společnosti DT, telefonicky na telefonním čísle (+420) 387 201 800 (Písek) nebo (+420) 267 316 468 (Praha), či e-mailem na e-mailové adrese obchod@deftech.cz.

Na základě poptávky Objednatele vytvoří společnost DT návrh smlouvy a spolu s těmito VOP ho předloží či zašle Objednateli. Jestliže Objednatel souhlasí se zněním smlouvy, tuto po jejím podpisu bez zbytečného odkladu zašle formou doporučené listovní zásilky či fyzicky předloží společnosti DT spolu s podepsanými VOP. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu oběma stranami.

V případě, že je součástí ujednání také koupě zboží, postupuje se přiměřeně dle části II. těchto VOP. Stejně se postupuje pro případ, že v této části III. VOP nebude výslovná úprava obsažena a část II. bude na příslušné plnění přiměřeně aplikovatelná.

Uzavřená smlouva je společností DT archivována  dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

V případě, že je Objednatelem spotřebitel, náleží mu některá zvláštní práva dle Občanského zákoníku.

Smlouva se uzavírá na dobu dohodnutou stranami. Po uplynutí dohodnuté smluvní doby se trvaní Smlouvy prodlužuje na dobu neurčitou, pokud nedoručí jedna ze stran druhé straně nejméně třicet (30) dní před uplynutím dohodnuté doby trvaní smluvního vztahu písemné oznámení, že trvá na ukončení smluvního vztahu uplynutím dohodnuté doby.

Do doby trvání smlouvy se nezapočítává doba, po kterou bylo přerušeno poskytování služeb Objednateli z důvodů na straně Objednatele.

Pro účely podpory, hlášení poruch či připomínek a podnětů, slouží e-mailová adresa podpora@deftech.cz a telefonní číslo (+420) 602 209 271.

Cena služeb

Objednatel je povinen hradit cenu za poskytované služby ve výši a způsobem uvedeným ve smlouvě o monitoringu. Není-li stanoveno jinak, je fakturace měsíční, vždy po uplynutí příslušného měsíce, za nějž je odměna fakturována.

V případě prodlení s úhradou ceny služeb je společnost DT oprávněna pozastavit poskytování služeb až do doby úhrady částky, s níž je Objednatel v prodlení.

Společnost DT je oprávněna použít uhrazenou částku nejdříve na úhradu případných úroků z prodlení a jiného příslušenství, a následně na úhradu jistiny dlužné částky.

Při zahájení poskytování služeb je společnost DT oprávněna požadovat zálohu ve výši sjednané ceny služeb za jeden (1) kalendářní měsíc.

V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny služeb je společnost DT oprávněna od smlouvy s okamžitou účinností odstoupit.

Omezení odpovědnosti

Odpovědnost společnosti DT za jakoukoliv škodu či újmu vzniklou Objednateli a jakákoliv další odpovědnost společnosti DT jsou omezeny dále popsaným způsobem, pokud příslušná smlouva nestanoví jinak. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že výše ceny služby je vyjádřením vyhodnocení rizik a odpovědnosti společnosti DT, kalkulovaným na základě poskytnutých informací. Za nesprávnost či neúplnost informací odpovídá výlučně Objednatel.

Společnost DT neodpovídá za jakoukoliv nepřímou nebo následnou újmu či škodu (zejména ušlý zisk, čisté finanční ztráty, ztráty příjmu, obchodních příležitostí nebo výnosů, poškození dobrého jména, apod.), a to ani v případě, že společnost DT byla o možnosti vzniku takových ztrát nebo škod informována. Tyto nepřímé a následné škody či újmy se vylučují z rozsahu náhrady.

Bez ohledu na cokoli uvedené ve smlouvě, těchto VOP či jiném ujednání stran, je povinnost společnosti DT odškodnit Objednatele za jakoukoliv způsobenou či jinak vzniklou škodu nebo újmu limitována na celkovou maximální částku 10.000.000,- Kč. Strany výslovně podpisem smlouvy potvrzují, že nepředpokládají vznik škody ani jiné újmy vyšší a limitaci odpovídá také sjednaná odměna za služby poskytované společností DT.

Společnost DT je oprávněna omezit poskytování služeb na dobu nevyhnutelně nutnou k realizaci úprav a údržby zařízení sloužících k poskytování služeb a k realizaci příslušných opatření či právoplatných rozhodnutí vydaných příslušnými správními anebo jinými oprávněnými orgány ČR.

Odpovědnost Objednatele

Objednatel se zavazuje odškodnit a chránit společnost DT před jakýmikoliv a všemi nároky, vznesenými třetími osobami v souvislosti s plněním smlouvy, uzavřené mezi společností DT a Objednatelem, pokud tyto škody nevzniknou v důsledku zaviněného porušení povinností společností DT nebo jejích subdodavatelů.

Objednatel se zavazuje, že v průběhu trvání smlouvy a dále po dobu dvanácti (12) měsíců po jejím ukončení, nezaměstná přímo ani nepřímo jakoukoliv osobu zaměstnanou nebo v minulosti zaměstnanou u společnosti DT nebo jinak se společností DT na plnění smlouvy spolupracující, která je nebo byla zapojená do poskytování služeb dle uzavřené smlouvy. Při porušení této povinnosti zaplatí Objednatel společnosti DT částku ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každou osobu zaměstnanou či jinak angažovanou Objednatelem. Strany berou na vědomí a souhlasí, že tato částka je přiměřená, přičemž se jedná o náklady související s příslušnou ztrátou zaměstnance nebo subdodavatele společnosti DT.

Objednatel se zavazuje informovat bezodkladně společnost DT o jakýchkoliv okolnostech či změnách, rozhodných pro plnění smlouvy ze strany společnosti DT. Objednatel v plném rozsahu odpovídá za porušení této povinnosti.

Reklamační řád

Reklamace může směřovat proti rozsahu a kvalitě poskytované služby a proti vadě dodaného zařízení.

Reklamace rozsahu poskytované služby, kvality služeb a vady dodaného zařízení se uplatňuje elektronicky na adrese reklamace@deftech.cz, případně písemně na adrese sídla společnosti DT. Objednatel bere na vědomí, že pokud se reklamace bude týkat zakoupeného zboží, je třeba reklamaci učinit na e-mailové adrese reklamace@iqalarm.cz a bude postupováno dle článku II. písm. h) těchto VOP. Objednatel je povinen reklamovat vadu bez zbytečného odkladu po jejím vzniku anebo zjištění. Způsob vyřízení reklamace oznámí společnost DT Objednateli bez zbytečného odkladu po doručení reklamace. V případě, že společnost DT reklamaci zamítne, vyhotoví o tom písemné vyjádření s odůvodněním, které zašle Objednateli. Pokud bude reklamace shledána neodůvodněnou, vzniká Objednateli povinnost uhradit společnosti DT náklady vzniklé v souvislosti s přezkumem reklamace.

Podání reklamace nemá odkladný účinek a Objednatel je povinen uhradit ceny za poskytované služby nejpozději do dne splatnosti.

Pro Objednatele, který je spotřebitelem, platí namísto výše uvedených reklamačních podmínek příslušné nároky stanovené Občanským zákoníkem a ostatními všeobecně závaznými právními předpisy, pokud je to pro něho výhodnější.

IV. Závěrečná ustanovení

Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy či jiné smlouvy, uzavřené mezi společností DT a Kupujícím či Objednatelem.

Společnost DT je oprávněna tyto VOP jednostranně měnit. Nově účinné znění VOP bude s dostatečným předstihem zveřejněno na internetových stránkách společnosti DT www.iqalarm.cz a www.deftech.cz. V případě kupních smluv budou na smluvní vztah aplikovány vždy VOP účinné ke dni uzavření smlouvy. V případě smlouvy o monitoringu či jiné dlouhodobé smlouvy s opakujícím se plněním bude mechanismus jednostranné změny VOP  stanoven přímo v příslušné smlouvě.

Kupující/Objednatel v souvislosti s jím objednaným či zakoupeným plněním přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat pouze v příslušné smlouvě, uzavřené výlučně v písemné formě.

Veškeré změny a dodatky smlouvy, nebo jakékoliv její části, jsou možné pouze v písemné formě, na základě dodatku k uzavřené smlouvy, číslovaného nepřerušenou vzestupnou řadou, podepsaného oběma stranami.

Kupující/Objednatel není oprávněn převádět smlouvu jako celek na třetí osobu bez písemného souhlasu společnosti DT, přičemž souhlas nebude bezdůvodně odpírán.

Kupující/Objednatel si je vědom, že mu uzavřením smlouvy se společností DT nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, ochranných známek, propagačních či jiných marketingových materiálů, průmyslových vzorů či patentů společnosti DT nebo dalších společností, není-li v konkrétním případě v písemné formě sjednáno jinak.

Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Smlouva je vždy uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího/Objednatele překlad textu smlouvy, platí, že se vždy jedná o překlad neoficiální.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 3.5.2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách společnosti DT nebo elektronicky na www.iqalarm.cz a www.deftech.cz.

Na důkaz souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a možnosti seznámit se s nimi před vstupem do smluvního vztahu je připojen vlastnoruční podpis:

V ……………….., dne ……………………………...

Písek

Vladislavova 201/3, 397 01 Písek
(+420) 387 201 800
pisek@deftech.cz

Zobrazit detailní mapu

Praha

Olšanská 2643/1a, 130 00, Praha 3 - Žižkov
(+420) 267 316 468
praha@deftech.cz

Zobrazit detailní mapu

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.